Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати испит Општа и молекуларна биологија со хумана генетика