Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Ќирил Начков

С о о п ш т е н и е

Ќирил Начков ќе го брани својот магистерски труд од здравствен менаџмент и фармакоеконимија под наслов „Економски проспекти за производство и промет на препарати на база на пчелен отров во Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи на ден 03.06.2021 година во 12 часот во предавална 4 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје