Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Ангелка Белазелкоска

С о о п ш т е н и е

Ангелка Белазелкоска ќе го брани својот магистерски труд од здравствен менаџмент и фармакоеконимија под наслов „Менаџирање на залихи во фармацевтска пракса“

Одбраната ќе се одржи на ден 15.04.2021 година во 10 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје