Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Љинда Шабани

С о о п ш т е н и е

Љинда Шабани ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Контрола на следење на температурни услови во ланецот на снабдување со лекови”.

Одбраната ќе се одржи на ден 06.04.2021 година во 12 часот на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје