Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Завршни сметки за 2020 година