Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Никола Коцев

С О О П Ш Т Е Н И Е

Никола Коцев ќе го брани својот специјалистички труд по индустриска фармација под наслов „Примена на технологии на 3Д-печатење во фармацевтски цели: достигнувања, предизвици и перспективи“.

Одбраната ќе се одржи на ден 04.03.2021 година со почеток во 13 часот на  Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје