Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за настава – Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Вовед во клиничка фармација, Фармакоинформатика, Основи на фармакотерапија и терапевтска исхрана

Почеток на настава по предметите:

Фармацевтска хемија 1 – 22.02.2021 (понеделник)

Фармацевтска хемија 2 – 24.02.2021 (среда)

Вовед во клиничка фармација-23.02.2021 (вторник)

Фармакоинформатика-26.02.2021 (петок)

Основи на фармакотерапија и терапевтска исхрана-04.03.2021 (четврток)

Од катедрата