Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од Колоквиум 2 по Молекуларни и имунолошки анализи‐теоретски основи (25.15.2020)

ред.бр.Индексбодови
131114,5
427114,0
631814,0
231213,0
331612,5
933712,0
532711,5
734311,5
831411,0
1332010,5
1031010,0
113339,0
121307,5
151957,5
143304,0

Колоквиумот се смета за положен со освоени минимум 7,5 бодови.

Од Катедра