Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Решение од Комисија за дисциплински мерки на Фармацевтски факултет за студентот Даниела Ристевска