Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за внесување на оцени – Институт за Фармакогнозија

С О О П Ш Т Е Н И Е

За внесување на оцени  – Институт за Фармакогнозија

Се известуваат студентите дека во период од 09.11 (понеделник) до 12.11 (четврток) треба да ги достават индексите за внесување на оцена по предметите од Институтот за фармакогнозија.

Индексите Ве молиме да ги оставите во означените кутии на влезот од зграда 2 (на масата од лева страна).

Исто така, задолжително во секој индекс оставете ливче со натпис по кој предмет е потребна оцена и сесија кога е полаган истиот.

Индексите ќе бидат пополнети во текот на наредната недела (од 16-ти ноември) и вратени назад во истата кутија на истото место.

Од Катедра