Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Елена Јуруковска

С о о п ш т е н и е

Елена Јуруковска ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Регулаторни аспекти за ставање во промет на хербални производи“.

Одбраната ќе се одржи на ден 06.11.2020 година во 11 часот во предавална 4 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје