Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Бранкица Москова

С о о п ш т е н и е

Бранкица Москова ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Користење на социјалните медиуми за пријавување и мониторинг на несаканите ефекти од лековите“.

Одбраната ќе се одржи на ден 26.10.2020 година во 13 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје