Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Анкица Гештаковска

С о о п ш т е н и е

Анкица Гештаковска ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Фармаковигиланца на вакцини – несакани настани по имунизација“.

Одбраната ќе се одржи на ден 26.10.2020 година во 11.30 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје