Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Магдалена Николиќ

С о о п ш т е н и е

Магдалена Николиќ ќе го брани својот специјалистички труд од здравствен менаџмент и фармакоекономија под наслов „Фармацевтски маркетинг“.

Одбраната ќе се одржи на ден 22.10.2020 година во 13 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје