Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Лорета Шараполи

С о о п ш т е н и е

Лорета Шараполи ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Имплементација на легислатива за фалсификувани лекови во Република Косово: предизвик за регулторните органи“.

Одбраната ќе се одржи на ден 21.10.2020 година во 12 часот во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје