Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Клиничка фармација и терапевтици – Септемвриска сесија

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ-СУМИРАНИ РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

  • 3600-6 (шест)
  • 3216-6 (шест)
  • 3839-7 (седум)
  • 3540-6 (шест)
  • 2955-7 (седум)
  • 3636-8 (осум)
  • 3577-7 (седум)
  • 3669-7 (седум)

Од Катедрата