Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Основи на фармацевтска биологија практичен испит резулати (16.09 и 23.09. 2020)