Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Општа и молекуларна биологија со хумана генетика (диет.)