Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од пректичен испит по предметот Биохемија/Основи на биохемија – Јуни/јули 2020