Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испити по предметот Хемија на храна 2

Резултати од испити по предметот Хемија на храна 2

Индекс бр. Бодови Оценка Дата на полагање
1 45 10 16.07.2020
12 25 6 08.07.2020
8 14 5 08.07.2020

Од Катедра