Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испити по предметот Основи на фитотерапија

Резултати од испити по предметот Основи на фитотерапија

Индекс бр. Бодови Оценка Дата на полагање
3540 14 5 16.07.2020
3733 10.5 5 22.07.2020

Од Катедра