Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Испитување и анализа на природни производи одржан на 17.06.2020 год

Индекс бодови оценка
268 21,5 6 (шест)
226 35,5 8 (осум)
108 2,5 5 (пет)
176 30 8 (осум)
276 43,5 9 (девет)
247 32 7 (седум)

Од Катедрата