Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Реултати од испит по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика