Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на докторска дисертација – М-р Благица Јованова

С О О П Ш Т Е Н И Е

М-р Благица Јованова ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов „Биолошка активност и цитотоксичен потенцијал на селектирани хербални суровини“.

Одбраната ќе се одржи на ден 29.05.2020 година со почеток во 12 часот на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје