Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на докторска дисертација – М-р Аријета Шабани

С О О П Ш Т Е Н И Е

М-р Аријета Шабани ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов „Хемиска карактеризација на кантарион (Hypericum perforatum L., Hypericaceae) собран од локалитетите во западниот дел од Република Северна Македонија“.

Одбраната ќе се одржи на ден 29.05.2020 година со почеток во 10 часот на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје