Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Допис од Министерство за образование и наука