Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Тања Киро Митров

С о о п ш т е н и е

Тања Киро Митров ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Управување со воведување на промени во одобрената документација што се однесуваат на хемијата, производството и контролата на квалитетот на лекот“

Одбраната ќе се одржи на ден 09.03.2020 година во 9 часот на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”

ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ

Скопје