Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

О Г Л А С За прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје

О    Г    Л    А    С

За прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Фармацевтски факултет – Скопје распишува оглас за пријавување на кандидати за специјализации по следниве гранки на специјализација:

А. Државни специјализации

 • Фармацевтска технологија                        1 место
 • Клиничка фармација                                  1 место
 • Токсиколошка хемија                                 1 место

Б. Приватни специјализации

 • – Клиничка фармација                                  10 места
 • – Токсиколошка хемија                                  8 местa
 • – Фармакогнозија                                          3 места
 • – Фармакоинформатика                               17 места
 • – Санитарна хемија                                       13 местa
 • – Фармацевтска технологија                        2 местa
 • – Испитување и контрола на лекови         24 места
 • – Аптекарска практика                                   10 места

Заинтересираните кандидати согласно член 141 од Законот за здравствена заштита треба да ги исполнуваат следниве услови: завршена пробна работа, положен стручен испит и  лиценца за работа.

Кандидатите заедно со барањето за специјализација треба да ја достават следната документација:

 • уверение за завршен Фармацевтски факултет
 • уверение за положен стручен испит,
 • лиценца за работа,
 • македонско државјанство.

Документите се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар во архивата на Факултетот или преку пошта на следнава адреса УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје ул. Мајка Тереза бр. 47, Скопје. Огласот трае 30 дена сметано од денот на неговото објавување.

За дополнителни информации:
Тел. 02-3126032/121
e-mail:bema@ff.ukim.edu.mk

УКИМ – Фармацевтски факултет во Скопје