Menu Close

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Андријана Апостоловска

С о о п ш т е н и е

Андријана Апостоловска ќе го брани својот специјалистички труд од здравствен менаџмент и фармакоекономија под наслов „Снабдување со инсулин преку националниот систем за електронска евиденција во здравството – Мој термин“

Одбраната ќе се одржи на ден 02.03.2020 година во 12 часот на Фармацевтскиот факултет во Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје