Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит Фармацевтска хемија 2 од 31.01.2020

Студенти кои го положија испитот по Фармацевтска хемија 2:

3091
3579
3654
3705
3708
3715
3720
3775
3776
3813
3836
3840
3842
3857
3868
3934
3945
3947
3952
3972
3986
3989
4015

Студенти кои го положија првиот колоквиум по Фармацевтска хемија 2:

3807
3841
3859

Студенти кои го положија вториот колоквиум по Фармацевтска хемија 2:

3875
3896

Студентите кои ги положија испитот и двата колоквиуми да ги донесат индексите за оцени во понеделник (17.02.2020) до 12 часот.

Од катедрата