Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за предметот Основни технолошки операции (Диететика и диетотерапија)

Предавањата по предметот Основни технолошки операции (програма диететика и диетотерапија, 2 семестар) ќе започнат на 25.02. согласно рапоредот истакнат на страната на Факултетот.

Институт за фармацевтска технологија