Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма лабораториско биоинжинерство 19-20) одржан на 20.01.2020

1.Резултати од парцијалниот завршен испит

  индекс Освоени бодови
1. 360 7
2. 349 8,5
3. 368 10
4. 361 10,5
5. 374 11,5
6. 325 11,5
7. 353 11,5
8. 348 12
9. 359 12,5
10. 354 13,5
11. 362 14,5
12. 356 14,5
13. 370 15
14. 347 16
15. 314 17
16. 345 17
17. 350 18,5
18. 357 20

2. Резултати од практичниот испит

  индекс Освоени бодови
1. 130 0
2. 396 0
3. 305 0
4. 321 0
5. 301 0,5
6. 269 2
7. 306 2
8. 331 3
9. 319 3
10. 280 5
11. 322 5
12. 126 5
13. 342 5,5

3. Резултати од практичен и целосен зaвршен испит

  индекс Освоени бодови
    Задачи Теорија
1. 379 0 /
2. 326 0 /
3. 397 0 /
4. 385 0 /
5. 336 0 /
6. 393 0 /
7. 355 0 /
8. 382 1 /
9. 346 1 /
10. 332 1,5 /
11. 377 1,5 /
12. 259 1,5 /
13. 389 2 /
14. 373 2 /
15. 352 3 /
16. 351 3 /
17. 371 3 /
18. 365 3,5 /
19. 367 5,5 26,5

Напомена: Парцијалиот завршен испит е положен доколку се освојат најмалку 10 бода. Практичниот испит е положен доколку се освојат најмалку 5 бода, а целосниот завршен испит доколку се освојат најмалку 25 бода.

Увид во тестовите од испитот ќе се одржи на 30.01.2020 (четврток) во 12 часот во канцеларија бр. 5 во бараката.

Од Катедрата
28.01.2020