Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/2020 година – Втор уписен рок