Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од втор колоквиум по предметот Прехранбени производи одржан на 25.12.2019: