Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Амди Алили

Амди Алили ќе го брани својот специјалистички труд од областа козметологија под наслов „Улога на козметичките производи при третман на Acne vulgaris“

Одбраната ќе се одржи на ден  28.11.2019 година  во 12 часот на Фармацевтски факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје