Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Изменување на план за јавни набавки 2019