Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Лирим Мустафа

С о о п ш т е н и е

Лирим Мустафа ќе го брани својот магистерски труд од здравствен менаџмент и фармакоекономија под наслов „Управување со лекови во аптеките – случајот со Косово“.

Одбраната ќе се одржи на ден 29.10.2019  година во 14 часот во предавална 4 на Фармацевтски факултет во Скопје.

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје