Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

PBL бр.1 од предавања по предметот Фармацевтска технологија – напреден курс