Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Кристина Варсамовска

С о о п ш т е н и е

Кристина Варсамовска ќе го брани својот магистерски труд од лабораториска анализа и инженерство во фармацијата под наслов „Анализа на ергостерол и потенцијал за контаминација на избрани хербални суровини“

Одбраната ќе се одржи на ден 22.10.2019 година во 13 часот во предавална 4 на Фармацевтски факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје