Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати по предметот Фармацевтска ботаника

Индекс бр. Оцена Индекс бр. Оцена
3383 5 4080 5
3463 9 4083 8
3466 8 4085 9
3478 5 4087 7
3635 5 4091 7
3724 5 4096 5
3808 5 4099 8
3822 Хербариум 4100 5
3860 7 4103 5
3967 5 4106 8
3978 5 4109 8
3993 5 4112 8
4016 5 4115 5
4026 8 4122 7
4031 5 4126 5
4055 8 4113 5
4057 8 4137 5
4058 9 4142 9
4062 5 4143 5
4064 5 4092 5
4069 10    

 Од Катедрата