Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска биологија (26.08.2019)

Максимум поени 10
Минимум поени 5

Индекс Поени
4084 10
4059 10
4076 9
4138 8,5
3684 8,5
4135 8,5
3942 7,2
4124 7
4119 6
4123 5,5
4161 5,5
4097 5,5
4101 6
3888 5 (Условно)
3979 5
3827 5
4139 4
4108 3,5
4130 3,5
4054 3
4155 3
4021 2
4094 1
4044 0

Од Катедрата