Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија

Максимум 7.5 поени
Минимум 4.0 поени

Индекс Поени
3928 7.5
4022 6.75
3926 6
3695 5
3972 4.25
3668 4.25
3859 4.25
3936 4.25
3561 4.25
4005 4.25
3850 3.5
3495 3.5
4007 3
4028 3
4013 3
3983 2.5
3937 2.25
3650 1.5
3489 1.5
3934 0.75

*Студентите со индекс бр. 3917 и 3949 да се јават на катедра во Четврток (29.08.2019) во 11:30 часот.

Од Катедрата