Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерскиот труд – Стефанија Цветкова

С о о п ш т е н и е

Стефанија Цветкова ќе го брани својот магистерски труд од лабораториски анализи и инженерство во фармацијата под наслов „Радио-обележани наночестички во пет дијагностика“

Одбраната ќе се одржи на ден 25.07.2019 година во 13 часот во предавална 1 на Фармацевтски факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје