Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Список на студенти за полагање на испит по предметот Фармацевтска технологија (01.07.2019 – понеделник)

Проф. д-р Марија Главаш Додов
3108
3613
3638
3683
3631
3710
3615
3736
3318
Проф. д-р Маја Симоноска Црцаревска
3617
3685
3579
3374
3654
3288
3252
3677
3594
Доц. д-р Никола Гешковски
3589
3705
3482
3715
3378
3540
3708
3628
3677
3985
Проф. д-р Рената Славеска Раички
3860
3931
3850
4038
3840
3930
3998
3915
3797

Од Катедрата