Menu Close

Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање оддржан на 25.06.2019 година

/ индекс бодови
1. 330 0
2. 342 0
3. 314 0
4. 252 0
5. 244 0
6. 328 0
7. 324 0
8. 336 0
9. 195 0
10. 293 0
11. 279 0
12. 321 1
13. 319 2
14. 326      2
15. 331 2
16. 317 2
17. 176 2,5
18. 333 2,5
19. 337 4
20. 322 4
21. 332 4
22. 325 4
23. 323 4
24. 315 4
25. 219 4
26. 313 4
27. 314 5
28. 311 5,5

Напомена: Испитот се смета за положен доколку се освојат најмалку 4 бода. Увид во тестовите ќе се одржи на 1.07.2019 (понеделник), од 9-10 часот, во канцеларија бр. 5 во бараката.

Од Катедрата
28.06.2019