Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Практиканство во Алкалоид АД Скопје