Menu Close

Студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА, 5+0, 300 ЕКТС, 10 семестри (5 години, интегриран прв и втор циклус) – студиска програма реакредитирана во учебната 2020/2021година

Повеќе информации за задолжителни предмети

Одлука за акредитација

Елаборат за студиска програма Магистер по фармација реакредитација 2020/2021(pdf)


Поранешни студиски програми

Студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА, 5+0, 300 ЕКТС, 10 семестри (5 години, интегриран прв и втор циклус) – студиска програма воведена во учебната 2015/2016година

Студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА, 5+0, 300 ЕКТС, 10 семестри (5 години, интегриран прв и втор циклус) – студиска програма воведена во учебната 2009/2010 година

Студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА, 5+0, 300 ЕКТС, 10 семестри (5 години, интегриран прв и втор циклус) – студиска програма воведена пред учебната 2002/2003 година.