Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Додипломски студии

Додипломски студии – интегрирани студии од 1 и 2  циклус по Болоња

На студиските програми од 1 и 2 интегриран циклус на Фармацевтскиот факултет може да се запишат ученици со положена државна матура кои ги исполнуваат условите за запишување наведени во конкурсот за упис на студенти на Универзитетот и во зборникот на соодветната студиска програма.

Дипломска студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА, 5+0, 300 ЕКТС, 10 семестри (5 години, интегриран прв и втор циклус) – студиска програма реакредитирана во учебната 2020/2021година

Дипломска студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА, 5+0, 300 ЕКТС, 10 семестри (5 години, интегриран прв и втор циклус) – студиска програма воведена во учебната 2015/2016година

Дипломска студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА, 5+0, 300 ЕКТС, 10 семестри (5 години, интегриран прв и втор циклус) – студиска програма воведена во учебната 2009/2010 година

Дипломска студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА, 5+0, 300 ЕКТС, 10 семестри (5 години, интегриран прв и втор циклус) – студиска програма воведена пред учебната 2002/2003 година.