Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Администрација

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

СЕКРЕТАР

Проф. д-р Катерина Анчевска-Нетковска,
e-mail: kaan@ff.ukim.edu.mk

Организација:

  1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ
  2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА НА ЦЕНТРИТЕ