Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Администрација

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

СЕКРЕТАР

Дафинка Анческа,
e-mail: anceska@ff.ukim.edu.mk
тел. +389 (0)2 3126023 лок. 132

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Организација:

  1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ
  2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА НА ЦЕНТРИТЕ