Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

РАКОВОДИТЕЛ:

Гордана Лазаревиќ
e-mail: lago@ff.ukim.edu.mk

СОВЕТНИК ЗА ИКТ

Срѓан Цветановски

e-mail: sc@ff.ukim.edu.mk

САМОСТОЈНИ РЕФЕРЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
Оли Митревска
e-mail: o.mitrovska@ff.ukim.edu.mk

Катерина Кузмановска

e-mail: katerina.kuzmanovska@ff.ukim.edu.mk

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЛАГАЈНА

Цвета Костовска
e-mail: ckostovska@ff.ukim.edu.mk

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ АРХИВАР

Бети Матева
e-mail: bema@ff.ukim.edu.mk

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

 

 

ХИГИЕНИЧАРИ

Хадија Чекиќ

Убавка Петрушевска

Гордана Димитровска