Menu Close

Наставно-научен кадар

 Редовни професори

 1. д-р Љубица Шутуркова
 2. д-р Александар Димовски
 3. д-р Лидија Петрушевска Този
 4. д-р Катерина Горачинова
 5. д-р Светлана Кулеванова
 6. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
 7. д-р Анета Димитровска
 8. д-р Рената Славеска Раички
 9. д-р Билјана Бауер Петровска
 10. д-р Татјана Кадифкова Пановска
 11. д-р Зоран Кавраковски
 12. д-р Кристина Младеновска
 13. д-р Руменка Петковска
 14. д-р Марија Главаш Додов
 15. д-р Ѓоше Стефков
 16. д-р Маја Симоноска Црцаревска
 17. д-р Александра Грозданова
 18. д-р Зоран Стерјев
 19. д-р Катерина Анчевска Нетковска
 20. д-р Ана Поцева Пановска
 21. д-р Катерина Брезовска
 22. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
 23. д-р Марија Хиљадникова Бајро

Вонредни професори

 1. д-р Марија Карапанџова
 2. д-р Зорица Наумовска
 3. д-р Александра Капедановска Несторовска
 4. д-р Тања Петреска Ивановска
 5. д-р Јелена Ацевска
 6. д-р Никола Гешковски
 7. д-р Надица Матевска-Гешковска
 8. д-р Наталија Наков
 9. д-р Лилјана Анастасова

Доценти

 1. д-р Ивана Цветковиќ Каранфилова
 2. д-р Љубица Михаилова
 3. д-р Зоран Живиќ

Насловни професори

 1. д-р Рубинчо Зарески
 2. д-р Дијана Плашевска Каранфилска

Асистенти

 1. Ас. Елизабета Крстевска Божиновиќ
 2. Ас. Душко Шалабалија
 3. Ас. Ана Трајковска
 4. Ас. Вероника Стоилковска Ѓоргиевска
 5. Ас. Кристина Шутевска
 6. Ас. Евгенија Михајлоска
 7. Ас. Олга Гигопулу
 8. Ас. Александар Димковски
 9. Ас. Благој Ачевски