Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Наставен кадар

НАСТАВЕН КАДАР

 Редовни професори

 1. д-р Љубица Шутуркова
 2. д-р Александар Димовски
 3. д-р Лидија Петрушевска Този
 4. д-р Катерина Горачинова
 5. д-р Светлана Кулеванова
 6. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
 7. д-р Анета Димитровска
 8. д-р Рената Славеска Раички
 9. д-р Билјана Бауер Петровска
 10. д-р Татјана Кадифкова Пановска
 11. д-р Зоран Кавраковски
 12. д-р Кристина Младеновска
 13. д-р Руменка Петковска
 14. д-р Марија Главаш Додов

 

Вонредни професори

 1. д-р Александра Грозданова
 2. д-р Ѓоше Стефков
 3. д-р Зоран Стерјев
 4. д-р Катерина Анчевска Нетковска
 5. д-р Ана Поцева Пановска
 6. д-р Катерина Брезовска
 7. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
 8. д-р Марија Хиљадникова Бајро
 9. д-р Маја Симоновска Црцаревска

 

Доценти

 1. д-р Зорица Наумовска
 2. д-р Александра Капедановска
 3. д-р Марија Карапанџова
 4. д-р Тања Петреска Ивановска
 5. д-р Никола Гешковски
 6. д-р Јелена Ацевска
 7. д-р Наталија Наков
 8. д-р Лилјана Анастасовска
 9. д-р Надица Матевска-Гешковска

 

Насловни професори

 1. д-р Рубинчо Зарески
 2. д-р Дијана Плашевска Каранфилска